Likwidacja zmarszczek mimicznych botulin?
Procesowi starzenia si? towarzyszy powstawanie zmarszczek dynamicznych spowodowanych nadmiern? aktywno?ci? mi??ni np. lwia zmarszczka, kurze ?apki, zmarszki g?adzizny czo?a.
 
Dzia?anie botoxu polega na hamowaniu przekazywania sygna?u chemicznego z nerwu do wybranego mi??nia, czyli na hamowaniu skurczu mi??nia, czego efektem jest ich rozlu?nienie i redukcja zmarszczek.

Botox jest idealnym lekiem stosowanym w celu pozbycia si? zmarszczek mimicznych pomi?dzy brwiami (tzw. bruzdy marsowe), kurzych ?apek, bruzd (linii) czo?owych itd.

Jest tak?e zabiegiem profilaktycznym, dzi?ki  któremu mo?na  zapobiec utrwaleniu zmarszczek mimicznych. Zabieg nie zmienia wygl?du twarzy, a jedynie w bardzo naturalny sposób j? odm?adza.
Zabieg cieszy si? du?ym powodzeniem zarówno u kobiet jak i u m??czyzn.