Najnowsza i najbezpieczniejsza terapia w medycynie regeneracyjnej wykorzystuj?ca komórki macierzyste oraz czynniki wzrostu.

Komórki macierzyste i czynniki wzrostu znajduj? si? w Twojej krwi, a ich zadanie to tworzenie i regeneracja komórek.

To prze?om w rewitalizacji i kondycjonowaniu skóry! W sposób naturalny, ca?kowicie bezpieczny, bez ryzyka alergii czy powik?a?.

Wskazania do zabiegu:

 • Rewitalizacja skóry twarzy, szyi, r?k czy dekoltu
 • Zmarszczki
 • Wypadanie w?osów
 • Wiotka skóra twarzy i cia?a
 • Po zabiegu przeszczepu t?uszczu i w?osów
 • Profilaktyka starzenia

Jakie s? efekty zabiegu?

 • Widoczne odm?odzenie i od?wie?enie skóry
 • Redukcja drobnych zmarszczek
 • Zwi?kszenie elastyczno?ci i j?drno?ci skóry
 • Regeneracja i od?ywienie skóry
 • Poprawa kolorytu i struktury skóry
 • Zmniejszenie wypadania w?osów

Jak wygl?da zabieg?

Twoja w?asna krew zostaje poddana procesowi wirowania w separatorze komórkowym, dzi?ki któremu wyodr?bnione zostaj? komórki macierzyste i czynniki wzrostu.

Tak przygotowany materia? zostanie podany w skór? technik? mezoterapii.

Je?li Twoja skóra wymaga wi?kszej regeneracji lekarz mo?e zdecydowa? o podaniu komórek macierzystych  i czynników wzrostu zawieszonych w ?elu (Activated Plasma Albumin Gel) uzyskanym z bia?ek Twojej krwi to zapewni d?u?sz? i silniejsz? stymulacj?. Po zabiegu mo?esz wróci? do codziennych aktywno?ci. Mog? pojawi? si? niewielkie siniaki, które w ci?gu kilku dni samoistnie ust?pi?.

Dlaczego zabieg jest wyj?tkowy?

 • Naturalne, widoczne efekty poprawy kondycji skóry
 • Redukcja drobnych zmarszczek i wiotko?ci
 • Mo?liwo?? odpowiedniego doboru terapii
 • Metoda wykorzystuje potencja? Twojej krwi – jest w 100% bezpieczna
 • Bez ryzyka alergii, powik?a? i dzia?a? niepo??danych

Jako?? i bezpiecze?stwo gwarantuj? tylko oryginalne zestawy zabiegowe CGF.

Ich potwierdzeniem jest paszport CGF wraz z naklejk? z numerem serii produktu.

Zabiegi wykonywane s? tylko przez certyfikowanych lekarzy