Alex TriVantage  

System laserowy Alex TriVantage przeznaczony jest do usuwania wszystkich rodzajów tatua?y (profesjonalnych, amatorskich, pourazowych, ?u?lowych), makija?y permanentnych oraz ?agodnych zmian barwnikowych.

Wi?zki lasera o d?ugo?ci fali 755 nm, 532 nm i 1064 nm s? selektywnie absorbowane przez barwniki w skórze wywieraj?c minimalny wp?yw na otaczajace tkanki. Efekt ten zosta? uzyskany przez odpowiednie dobranie d?ugo?ci fali, tak aby energia maksymalnie absorbowa?a si? w barwniku, a w minimalnym stopniu w okolicznych tkanach.

Celem impulsów lasera s? sta?e cz?steczki pigmentu tuszu, które s? rozbijane na drobniejsze fragmenty i wch?aniane na drodze naturalnej fagocytozy. Zasada dzia?ania lasera opiera si? na gwa?townym podniesieniu temperatury tkanki zawierajacej barwnik, co powoduje jej rozpad.

Pigmenty: niebieski, zielony, czarny, czerwony, br?zowy reaguja na laser najlepiej, natomiast pozosta?e pigmenty wykazuj? zmnienna odpowied?. W zwi?zku z tym niektóre fragmenty tatua?u mog? wymaga? wiekszej liczby zabiegów. Ciemniejsze kolory poddaj? si? terapii lepiej ni? jasne. Im wieksza g?sto?? barwnika w skórze, tym wi?cej zabiegów na danym obszarze b?dzie potrzebnych. Wcze?niejsze nieudane próby usuni?cia tatua?u innymi systemami laserowymi nie s? przeiwskazaniem do zabiegu pod warunkiem, ?e poprzednie zabiegi nie spowodowa?y uszkodzenia skóry w obszarze zabiegu. 

Oprócz usuwania tatua?y laser Alex TriVantage mo?e by? stosowany do leczenia nast?puj?cych zmian barwnikowych:

 • plamy soczewicowate, plamy starcze
 • piegi
 • plamy cafe au lait
 • znami? Oty
 • melanoza Beckera

 

Przeciwskazania:

 •  ?wie?a opalenizna
 •  infekcje w obszarze zabiegowym
 •  terapia izotretinoin?
 •  leki fotouczulaj?ce
 •  opryszczka
 •  ci??a

                       atv tatoo
 
                        atv przebarwienia

                           atv prebarwienia 2