Zmiany skórne kwalifikuj?ce si? do badania dermatoskopowego: znamiona ró?nego pochodzenia
Niedoskona?osci skóry, które mo?na usun?? laserem CO2 to np. w?ókniaki, brodawki wirusowe
Diagnostyka zmian skórnych
Diagnostyka zmian skórnych, dermatoskopia epiluminescencyjna, badania histopatologiczne.

Dermatoskopia cyfrowa jest metod? nieinwazyjnej diagnostyki, s?u??cej do ró?nicowania zmian nienowotworowych i nowotworowych na skórze w tym do wczesnego wykrywania czerniaka z?o?liwego.
Badaniem niezb?dnym dla oceny rodzaju zmiany na skórze jest badanie dermatoskopowe, czyli mikroskopia powierzchniowa. Badanie mo?na przeprowadzi? dermatoskopem r?cznym, daj?cym zwykle 10-krotne powi?kszenie, lub dermatoskopem epiluminescencyjnym, w którym na ekranie monitora mo?na obejrze? zmian? skórn? powi?kszon? 70-krotnie.

Odpowiednie oprogramowanie dermatoskopu epiluminescencyjnego pozwala na dok?adne (liczbowe) okre?lenie cech dermatoskopowych znamiemienia barwnikowego: ABCD (asymetrii, brzegu, koloru i zró?nicowania struktury), oraz okre?lenie wspó?czynnika TDS (total dermatoscopy score), na podstawie którego klasyfikujemy zmian? skórn? jako ?agodn?, podejrzana lub nowotworow?.

Laserowe usuwanie zmian skórnych
Energia emitowana przez laser CO2 jest poch?aniana przez tkanki, które ulegaj? zniszczeniu, jednocze?nie dochodzi do koagulacji naczy? krwiono?nych co zapobiega krwawieniu.

Zalety metody laserowej CO2:
- krótki czas zabiegu
- szybki czas gojenia
- metoda bezkontaktowa
- dobry efekt kosmetyczny