Zmarszczki s? to zag??bienia, które tworz? si? w naskórku i skórze w?a?ciwej. Mog? mie? posta? p?ytkich linii lub g??bokich szczelin, bruzd i fa?dów. Zmarszczki s? naturalnym elementem procesu starzenia, najszybciej pojawiaj? si? na partiach cia?a nara?onych na ekspozycj? s?oneczn? tj. na twarzy, szyi, dekolcie i r?kach.

Czynniki wp?ywaj?ce na powstawanie zmarszczek:

  • Wiek. Wraz z up?ywem lat skóra staje si? mniej elastyczna i wysuszona- spada produkcja naturalnych sk?adników nat?uszczaj?cych skór?, w?ókien kolagenowych i elastynowych.  Tkanka t?uszczowa w g??bszych warstwach skóry ulega zcienieniu- zapada si? i wiotczeje, formuj? si? wyra?ne szczeliny, linie i bruzdy.
  • Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Promieniowanie UV przyspiesza naturalny proces starzenia, jest g?ówn? przyczyn? przedwczesnych zmarszczek, niszczy struktury kolagenu i elastyny, przez co os?abia elastyczno?? i j?drno?? skóry.
  • Palenie papierosów. Zmiany w dop?ywie krwi do skóry spowodowane paleniem mog? przyspieszy? proces starzenia skóry.
  • Ekspresja (mimika) twarzy. Powtarzaj?ce si? ruchy twarzy tj. mru?enie, marszczenie, u?miech prowadz? do zmarszczek. Za ka?dym razem, gdy u?ywamy mi??ni twarzy pod powierzchni? skóry tworz? si? wg??bienia. Kiedy skóra starzeje si? i traci elastyczno?? to nie jest w stanie wróci? na swoje pierwotne miejsce. Powsta?e wg??bienia staj? si? wtedy sta?ymi cechami twarzy.

Je?li zmarszczki staj? si? uci??liwe jest wiele opcji, które pomog? je wyg?adzi? i zmniejszy? ich widoczno??: BOTOX, NICI, KWAS HIALURONOWY, SCULPTRA, FRAXEL, OSOCZE BOGATOP?YTKOWE