Zabieg kriolipolizy jest dedykowany g?ównie osobom chc?cym wymodelowa? swoj? sylwetk? w wybranych obszarach cia?a.

Dzi?ki odpowiednio zaprogramowanej ekspozycji tkanki t?uszczowej na zimno, nast?puje selektywne jej uszkodzenie przy jednoczesnym unikni?ciu uszkodzenia le??cej powy?ej skóry w?a?ciwej i warstwy naskórka. Po zako?czeniu procesu ch?odzenia, martwe adipocyty s? uwalniane do uk?adu limfatycznego, a nast?pnie metabolizowane i wydalane w naturalnym procesie fizjologicznym.

CoolTech jest  technologi? umo?liwiaj?c? precyzyjne i kontrolowane ch?odzenie, nie powoduj?c? skutków ubocznych w postaci siniaków i zaczerwienienia skóry. W trakcie procedury, temperatura zabiegowa jest sta?a i wynosi -80C. Precyzyjnie okre?lony czas ch?odzenia zapewnia skuteczno?? zabiegu, bez ryzyka uszkodzenia innych tkanek.

Podczas zabiegu aplikator nie tylko ch?odzi, ale równie? zasysa skór? tymczasowo redukuj?c przep?yw krwi. Zwi?ksza to selektywno?? i efektywno?? ch?odzenia na wybranym obszarze.

Zabieg jest bezbolesny.

 W trakcie jednej sesji mo?na wykona? zabieg maksymalnie na trzech ró?nych obszarach np. brzuchu i udach. Mo?na go wykonywa? równocze?nie na dwóch obszarach (dwie g?owice pracuj? równolegle).

Czas zabiegu na danym obszarze to 60 minut.

Zabieg na tym samym obszarze mo?na powtórzy? co 6 tygodni.  Na ró?nych obszarach co 15 dni.

Na tym samym obszarze mo?na wykona? maksymalnie 3 zabiegi.