The disorders of peroxide-antioxide balance of an organism in breast cancer.

[AUT.] BARBARA MADEJ, EWA SZPRINGER, LUCJAN KURYLCIO, RYSZARD MACIEJEWSKI, Z. WÓJTOWICZ, DIONIZY GÓRNY, ANDRZEJ STANIS?AWEK, EL?BIETA RADZIKOWSKA. British Journal of Surgery 1998 vol. 85 suppl. 2, s. 146

Free radicals scavengers and breast cancer.

[AUT.] BARBARA MADEJ, EWA SZPRINGER, RYSZARD MACIEJEWSKI. European Journal of Cancer 1998 vol. 34 suppl. 2, s. S6.

Alterations of the oxidant-antioxidant status in breast cancer patients

 [AUT.] EWA SZPRINGER, BARBARA MADEJ, DIONIZY GÓRNY, RYSZARD MACIEJEWSKI. European Journal of Clinical Investigation 1998 vol. 28 suppl. 1.

Wp?yw wczesnej nekrektomii w oparzeniu III stopnia na zawarto?? wybranych bia?ek szoku termicznego i oporno?? osmotyczn? erytrocytˇw.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparze?. Warszawa, 9-11 czerwca 1997. Streszcz, s. 16.

Wp?yw leczenia preparatem grasiczym TFX na wydolno?? antyoksydacyjn? ustroju po urazie termicznym.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, GRA?YNA WÓJCICKA, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. W: Kongres "Oparzenia 97". Bydgoszcz, 19-22 listopad 1997.[B. m. 1997], [b. pag.].

Wp?yw ci??kiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamik? peroksydacji lipidˇw, wydolno?? antyoksydacyjn? ustroju oraz aktywno?? fagocytˇw : praca doktorska.

 [AUT.] EWA SZPRINGER-BOGU?. , ss. 98., Lublin 1997, Akad. Med.

Potencja? antyoksydacyjny ustroju oraz dynamika peroksydacji lipidˇw u ci??ko oparzonych szczurˇw leczonych preparatem grasiczym TFX.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, GRA?YNA WÓJCICKA, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. W:III Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparze?. Warszawa, 9-11 czerwca 1997. Streszcz, s.18-19.

Excision of the burned wound can prevent plasma and lung lipid peroxidation and moderate the total antioxidant status.

 [AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. British Journal of Surgery1997 vol. 84 suppl. 2, s. 75

Dynamika peroksydacji lipidˇw w osoczu i tkance p?ucnej u ci??ko oparzonych szczurˇw oraz po wykonaniu wczesnej nekrektomii.

[AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparze?. Warszawa, 9-11 czerwca 1997. Streszcz, s. 17-18.

Antioxidant capacity and lipid peroxidation process after severe burn and early necrectomy.

[AUT.] EWA SZPRINGER, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. W: Kongres "Oparzenia 97". Bydgoszcz, 19-22 listopad 1997.[B. m. 1997]

Antioxidant potential in thermal injury in rat after early excision of wound.

 [AUT.] ANDRZEJ MARCINIAK, EWA SZPRINGER, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids1996 vol. 55 suppl. 1, s. 98.

Wp?yw wczesnego wyci?cia tkanek martwiczych na stopie? peroksydacji lipidˇw, potencja? antyoksydacyjny osocza i aktywno?? fagocytˇw.

[AUT.] EWA SZPRINGER-BOGU?, ANDRZEJ MARCINIAK, DIONIZY GÓRNY, JERZY BE?TOWSKI. W: IX Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Patofizjologia regulacji neurohormonalnej i metabolicznej ustroju". Olsztyn, 7-8 wrze?nia 1995. Streszcz, s.25.